Bericht van het bestuur

Op 18 december 2021 overleed tot onze grote droefheid Prof. Dr. Eric Henri Cossee, die sinds onze start in 2004 secretaris van de stichting was. Wij gedenken zijn grote inzet met eerbied en dankbaarheid.

 

U wordt verzocht brieven en documenten te sturen naar: Middenduinerweg 77, 2082 LC SANTPOORT-ZUID.

 

Contactgegevens:

Naam:Stichting Gilles Hondius Foundation
E-mailadres:gilles.hondius.foundation@outlook.com
RSIN:81.61.81.159

 

Doelstelling:

De Stichting Gilles Hondius Foundation (GHF) is in maart 2004 opgericht met als doel de bevordering en ondersteuning van kunstbeoefening en van wetenschappelijk onderzoek.

De stichting beoogt niet het maken van winst en is door de overheid gerangschikt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

 

Bestuur

Het bestuur van de stichting is als volgt samengesteld:

  • Ir. G.L. Hondius, voorzitter
  • Mevr. Mr. E.C. Hondius, penningmeester
  • Mevr. Drs. C. de Jong, lid
  • Mevr. Drs. A.M.L.E. Erkelens, lid

 

Beloningsbeleid

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Onkosten, gemaakt voor het uitoefenen van de bestuursfunctie, worden vergoed. De GHF heeft geen personeel in dienst, voert zelf de administratie en beheert eveneens zelf het vermogen van de stichting.

 

Activiteitenverslag

De activiteiten van de GHF bestaan uit het beoordelen van de aanvragen voor financiële ondersteuning, het informeren van de aanvragers en het uitkeren van bedragen aan de projecten waarvan het bestuur de aanvraag heeft gehonoreerd.

 

Verkorte staat van baten en lasten over 2022:

Baten: € 45.575,-
Extra gift: € 15.000,-
Administratiekosten: € 5.302,-
Doeluitgaven: € 35.743,-

 

Verkort beleidsplan

Het beleid van de GHF is gericht op het verwezenlijken van de doelstelling: door het beoordelen en beantwoorden van de vele aanvragen voor financiële steun en het geven van financiële bijdragen aan de projecten en/of de instellingen waarvan het bestuur de aanvragen heeft gehonoreerd. De GHF heeft geen winstoogmerk. Dit blijkt ook uit haar feitelijke werkzaamheden; de stichting laat de opbrengsten van haar vermogen ten goede komen aan de doelstelling. Het batig saldo na vereffening moet worden besteed conform de doelstelling. De GHF werft geen gelden.

 

Algemene informatie

De stichting heeft een voorkeur voor kleinschalige projecten waar haar bijdrage echt uitmaakt - hetgeen betekent dat aanvragen met een begroting van meer dan € 50.000,- weinig kans van slagen maken. De stichting geeft in principe alleen subsidies voor een specifiek project en slechts bij zeer hoge uitzondering structureel.

Het bestuur van de Gilles Hondius Foundation heeft besloten géén aanvragen voor geldelijke steun (meer) te honoreren voor proefschriften op het terrein van de geneeskunde, daaronder mede begrepen de tandheelkunde en diergeneeskunde.

 

Ga naar